viernes, 3 de junio de 2016

UD.1 - PERCEPCIÓ I LECTURA D'IMATGES
3r d'ESO
(PowerPoint)
1. La percepció visual. 
    - Aspectes objectius i aspectes subjectius
    - Diferències.
    - Observació analítica i observació funcional.
2. Els principis perceptius.
    - Relacions entre figura i fons.
    - Principi de tancament
    - Altres principis perceptius.
3. Efectes visuals: proximitat, semblança, continuïtat, contrast
    i homogeneïtat.
4. Il·lusions òptiques, figures impossibles i figures cinètiques.
5. la comunicació visual. Elements.
6. El llenguatge visual.
    - Classes.
    - Elements visuals del llenguatge publicitari.
7. Funcions de la imatge: descriptiva, informativa, estètica,
    expressiva i comunicativa.